Regulamin portalu

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
dla portalu internetowego o nazwie
Inno-broker

 

§ 1. Słowniczek pojęć

 

W rozumieniu niniejszego regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:

 

1) Adres email – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

 

2) Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być  przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny), może też być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika;

 

3) „Ciasteczka” – pliki tekstowe, w których Portal zapisuje informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Portalu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu;

 

4) Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Usługobiorcę przy rejestracji do Portalu, służący do założenia Konta Usługobiorcy i korzystania z Usług;

 

5) Hasło – ciąg znaków umożliwiający Usługobiorcy na autoryzowany dostęp do Portalu;

 

6) Informacja o usłudze – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Usług i Portalu za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą;

 

7) Konto - zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Portalu. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania swoimi Usługami;

 

8) Portal – serwis internetowy o nazwie „Inno-broker [www.inno-broker.pl]”, należący do Usługodawcy i dedykowany na potrzeby środowisk akademickich, przedsiębiorców oraz inwestorów zainteresowanych nowymi technologiami lub innowacyjnymi produktami, zainicjowany i sfinansowany w ramach projekt pt.: PI Nowy model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw – INNO-BROKER. Portal umieszczony jest pod adresami: http://www.inno-broker.pl. Portal może używać skróconej nazwy „Inno-broker”;

 

9) Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki świadczenia usług przez Usługodawcę oraz warunki korzystania przez Usługobiorców z Portalu;

 

10) Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na warunkach dostępnych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest dostęp do Portalu świadczony drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 

11) Usługodawca – Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A., ul. Dobrzańskiego 3, 20 – 262 Lublin, tel. (81) 534 61 00, (81) 440 87 57, NIP 712-29-14-578, REGON 060005172, KRS 0000228715;

 

12) Usługa  – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Portalu na rzecz Usługobiorców;

 

13) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, posiadająca Konto w Portalu;

 

14) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z funkcji oferowanych przez Portal, które nie wymagają rejestracji w Portalu;

 

15) Zasoby – zbiór materiałów udostępnianych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na warunkach określonych w Regulaminie. W skład Zasobów mogą wchodzić informacje, opinie, analizy, rekomendacje, komentarze, itp.

 

 

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa:

 

    a) prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

 

    b) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,

 

    c) zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców korzystających z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

 

2. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom Regulamin za pośrednictwem Portalu, przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług.

 

3. Usługobiorca zawierając Umowę oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje w całości jego postanowienia.

 

4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rejestracji w Portalu.

 

5. Usługobiorca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.

 

6. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 

 

 

§ 3. Zawarcie Umowy i założenie Konta

 

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu.

2. Usługobiorca przez fakt wysłania formularza rejestracyjnego oświadcza, że:

 

    a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

 

    b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 

    c) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

 

    d) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

3. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy w ramach Portalu unikalne Konto, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej.

 

4. Adres email jest powiązany z Kontem Usługobiorcy, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

 

5. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Portal lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 

6. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego Adresu email oraz Hasła. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej Hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

 

7. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego Adresu e-mail. Adres ten jest podawany bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego Adresu e-mail, a w przypadku jego zmiany – do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie Usługobiorcy.

 

 

 

§ 4. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Umowy

 

1. Portal jest serwisem internetowym mającym na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy środowiskiem naukowym, a organizatorami przedsięwzięć biznesowych opartych na zaawansowanych technologiach i wymagających wsparcia w postaci profesjonalnego zaplecza naukowo-badawczego.

 

2. Portal jako wirtualna przestrzeń generuje wymianę informacji o technologiach i produktach innowacyjnych powstałych w wyniku działalności polskich placówek badawczych i naukowych w formie nowoczesnego, posiadającego jasną i przejrzystą strukturę portalu internetowego.

 

3. Portal jest serwisem internetowym w ramach którego Usługodawca udostępnia Zasoby Usługobiorcy oraz świadczy Usługi, w tym:

 

    a) udostępnianie indywidualnego profilu Usługobiorcom;

 

    b) dostęp do informacji technologicznych zamieszczonych w Portalu;

 

    c) dostęp do produktów innowacyjnych zamieszczonych w Portalu;

 

    d) przechowywanie swoich danych dotyczących przebiegu kariery zawodowej lub naukowej;

 

    e) umieszczanie CV;

 

    f) udostępnienia swojego Profilu poprzez udostępnienie części zgromadzonych danych innym użytkownikom Internetu;

 

    g) uzyskiwanie powiadomień od innych Usługobiorców o technologiach, produktach, pomysłach;

 

    h) tworzenie listy kontaktów;

 

    i) wymiana informacji na forum;

 

    j) dokonywanie wymiany prywatnych informacji z innymi Usługobiorcami poprzez wysyłanie i otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem skrzynki e-mailowej dostępnej na Koncie Usługobiorcy;

 

    k) publikowanie wpisów lub zamieszczanie informacji o wydarzeniach.

 

 

 

§ 5. Warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do świadczenia Usług:

 

    a) przeglądarki: Google Chrome 15 lub wyższy, Mozilla Firefox 8 lub wyższy, Opera 11 lub wyższy, Safari 5 lub wyższy, Internet Explorer 7.0 lub wyższy,

 

    b) dodatków: Flash Player 8 lub wyższy,

 

    c) obsługi „ciasteczek” (cookies): włączone,

 

    d) Javascript: włączone.

 

2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

 

3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 48 godzin od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca drugiego, następującego po nim dnia roboczego.

 

 

 

§ 6. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców

 

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 

    a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług,

 

    b) wysyłania na Adres e-mail Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Portalu i świadczeniem Usług,

 

    c) wysyłania do Usługobiorców pisemnie lub elektronicznie na Adres email informacji promocyjnych i reklamowych;

 

    d) przetwarzania danych Usługobiorców w celach komercyjnych w ramach prowadzonej działalności statutowej,

 

    e) umożliwienia Usługobiorcom utworzenia Konta w Portalu przy użyciu Adresu e-mail używanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, którego Konto zostało usunięte,

 

    f) odmowy świadczenia Usług, jeśli Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres e-mail,

 

    g) dowolnej modyfikacji świadczonych Usług lub Portalu, narzędzi oraz sposobu działania Portalu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,

 

    h) dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców oraz dowolnego wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów określonych w punkcie b.

 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców, przeniesienia praw do Portalu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Portalem, z tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

 

4. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.

 

5. Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnianie w Portalu swojego wizerunku oraz utworów, których jest autorem, w przypadku Usług świadczonych przez Usługodawcę umożliwiających taką prezentację. Powyższe udostępnianie ma na celu wyłącznie promowanie Usługobiorcy zgodnie z warunkami i celem świadczonej Usługi, w ramach której takie udostępnianie ma miejsce.

 

6. Usługobiorca w ramach realizacji Umowy i korzystania z Portalu nie jest uprawniony do:

 

    a) publikacji treści obraźliwych, gorszących, wulgarnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrym obyczajem, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,

 

    b) wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,

 

    c) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Portalu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,

 

    d) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystania z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców,

 

    e) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 

    a) zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,

 

    b) usunięcia z Portalu treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,

 

    c) Usunięcia Konta Usługobiorcy w przypadku powtarzających się, rażących naruszeń Regulaminu przez Usługobiorcę.

 

 

 

§ 7. Nieodpłatny charakter Portalu

 

1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w ramach Portalu świadczone są nieodpłatnie.

 

2. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Portalu.

 

 

 

§ 8. Odpowiedzialność

 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.

 

2. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

 

    a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

 

    b) treści udostępniane przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

 

    c) informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Portalu lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,

 

    d) utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (np. działanie osób trzecich),

 

    e) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (np. siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),

 

    f) podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta, nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu.

 

 

 

§ 9. Prawa autorskie i pokrewne oraz licencja

 

1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stanowiących część Portalu, w tym do całego utworu jak i jego fragmentów, a w szczególności do Zasobów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.

 

2. Usługobiorca nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Zasobu lub jego fragmentu, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

 

3. Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji, do korzystania z Zasobów udostępnionych na Portalu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

4. Usługodawca udziela każdemu Usługobiorcy licencji do Zasobów na następujących polach eksploatacji: utrwalania, zwielokrotniania w formie elektronicznej, a także utrwalania w części lub w całości niezależnie od standardu, systemu lub formatu; wprowadzenia do pamięci komputera i sporządzania kopii takich zapisów dla potrzeb korzystania z Zasobów, a także sporządzania wydruków dla własnych potrzeb.

 

5. Udzielona licencja nie uprawnia Usługobiorcy w szczególności do:

 

    a) tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu,

 

    b) rozpowszechniania informacji pobranych z Portalu, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,

 

    c) udostępniania dostępu do Portalu oraz zawartych tam Zasobów osobom trzecim, np. poprzez udostępnianie hasła,

 

    d) udzielania sublicencji,

 

    e) dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania oprogramowania serwera wykorzystywanego przez Usługodawcę,

 

6. Każde naruszenie praw autorskich przez Usługobiorcę może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.

 

 

 

§ 10. Ochrona danych osobowych

 

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, ze zmianami.).

 

2. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi: nazwisko i imiona, adres zamieszkania, adres do korespondencji, miejsce zatrudnienia, adres poczty elektronicznej, adres komunikatorów internetowych (np. Skype), adres kontaktowy w serwisach społecznościowych (np. Facebook.com, Twitter.com), numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, data urodzenia, tytuł lub stopień naukowy, publikacje, wykształcenie, zawód, przebieg kariery zawodowej lub naukowej, zainteresowania, wizerunek.

 

3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Usługobiorców został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 

4. Usługodawca, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

5. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

 

6. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji o Usługach Portalu, a także w innych celach wynikających z działalności statutowej Usługodawcy.

 

7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

 

8. Usługodawca może udostępnić dane osobowe Usługobiorców innym Usługobiorcom zgodnie z niniejszym Regulaminem

 

9. Usługodawca może udostępnić dane osobowe Usługobiorcy w szczególnych przypadkach, kiedy są podstawy by sądzić, że udostępnienie tej informacji jest niezbędne do identyfikacji lub skontaktowania się z Usługobiorcą, którego działanie może powodować naruszenie (zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej) praw pozostałych Usługobiorców lub kogokolwiek, kto może być poszkodowany przez określone działanie niezgodne z przepisami prawa i ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe użytkowników będą udostępniane także na żądanie uprawnionych organów w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami.

 

 

 

§ 11.   Postępowanie reklamacyjne

 

1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Usługodawcę.

 

2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin lub w formie elektronicznej na Adres email platforma@inno-broker.pl.

 

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 

    a) oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, Adres e-mail);

 

    b) przedmiot reklamacji;

 

    c) okoliczności uzasadniające reklamację.

 

4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

 

5. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania Usługi przez Usługodawcę, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

6. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, wynikające z:

 

    a) błędów lub pomyłek Usługobiorcy,

 

    b) nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,

 

    c) działalności osób trzecich, za których działania Usługodawca nie odpowiada.

 

7. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Usługodawca powiadamia Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

 

 

§ 12. Rozwiązanie Umowy

 

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

 

2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta.

 

3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:

 

    a) naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,

 

    b) powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

 

    c) umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem,

 

    d) wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,

 

    e) usunięcia przez Usługobiorcę konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta;

 

    f) otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów

o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.

 

4. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od usunięcia Konta.

 

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 

 

 

§ 13. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

2. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Portalu.

 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2014 roku.